Edukacja

Prywatne Przedszkole "Katarzynka" realizuje program wychowawczo – dydaktyczny "Kocham przedszkole" autorstwa M. Pleskot, A.  Staszewska- Mieszek realizowany przez wszystkie grupy wiekowe. 

W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości.

Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.

 

WŁASNE PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE

"Katarzynka – przedszkole przyjazne dzieciom" - autorski program adaptacyjny - A. Matczak,                    K. Pokojska-Chorosiewicz, E. Sztangierska

Program realizowany jest w sierpniu, obejmuje dzieci nowoprzyjęte do przedszkola. Założeniem programu jest zmniejszenie negatywnych uczuć związanych z nową sytuacją, pomoc zarówno dzieciom, jak i rodzicom w zniwelowaniu stresu związanego z nową dla nich sytuacją tak, aby stworzyć optymalne warunki do bezstresowego "wejścia" do przedszkola.

"O zdrowie dbamy i sport uprawiamy" - rozszerzający program dotyczący profilaktyki zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym - K. Piekarz, I. Ziółkowska

Program ma na celu zaszczepienie u dzieci potrzeby zdrowego trybu życia a także wzbogacenie dziecięcego  świata  w różnego rodzaju ruch. Realizacja programu ma umożliwić wytworzenie się właściwych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój oraz uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności ruchowej.

"Z literaturą dziecięcą w tle" - kształtujący program literacko - plastyczny dla dzieci      4,5-letnich  - J.Stacherska, E. Sztangierska    

Program ma na celu wzbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą oraz kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy. Jego realizacja ma pobudzić wychowanków do rozwijania kreatywności, swobodnej ekspresji artystycznej oraz kształtować u dzieci wartości moralne i społeczne. W ramach tego programu realizujemy elementy kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" - głośne czytanie przez rodziców, absolwentów przedszkola, nauczycieli i zaproszonych gości.

"Zdrowie emocjonalne dla najmłodszych" - program autorski dotyczący zdrowia emocjonalnego dla najmłodszych - S. Mikołajczak

 Program realizowany w latach 2014-2016 ma na celu  kształtowanie i rozwijanie  umiejętności psychospołecznych u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje oraz promuje zdrowie emocjonalne małych dzieci.

 

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

"Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Program, którego celem jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków , ich rodziców i nauczycieli, wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony środowiska, a także uczenie dzieci kreatywnego myślenia - organizatorem programu jest firma TYMBARK. 

"Akademia Aquafresh"

Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków "Akademia Aquafresh", który koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Program realizowany jest poprzez udział dzieci w zajęciach edukacyjnych, zabawach i konkursach, które nauczą je w ciekawy sposób, jak dbać o ząbki.

"Czyste powietrze wokół nas"

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Skierowany jest do dzieci 5-6 letnich. Program ten ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

"Akademia wyobraźni Play - Doh"

Program koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków. Celem  jest realizacja warsztatów według specjalnie przygotowanych kart z zadaniami na różne okazje, w trakcie których dzieci poznają różne techniki wykonywania prac i uczą się korzystać z  ogólnodostępnych przedmiotów do modelowania ciastoliny.

"Poznaj Świat z Misiem Haribo"

Program ma na celu rozwijanie twórczego myślenia i pogłębianie ciekawości poznawczej świata u dzieci. Kreatywne karty edukacyjne, gra planszowa i scenariusze zajęć umożliwiają dzieciom  poznanie różnorodności kultur i obyczajów na świecie.

 


Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10