Statut

STATUT
Przedszkola Niepublicznego
"KATARZYNKA"


PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA STATUTU PRZEDSZKOLA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz. 2572 tekst jednolity; Dz. U. z  2007r., Nr 80, poz. 542).
2. Rozporządzenia wykonawcze do w/w ustawy, dotyczące placówek niepublicznych.
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703).
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 220).

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§  1

Przedszkole "KATARZYNKA" jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, działającą na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie Nr 30/93 wydane przez Kuratorium Oświaty w Toruniu, która:

 1. prowadzi działania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne dla dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat oraz dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, respektując przepis o możliwości ich uczęszczania do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 10 lat.
 2. zapewnia warunki dziecku do jego wszechstronnego rozwoju, określane w Konwencji Praw Dziecka.
 3. realizuje obowiązującą podstawę programową określoną przez MEN.

§  2

 Przedszkole prowadzi Krystyna Pietruszyńska.

§  3

Przedszkole mieści się przy ulicy Konstytucji 3-ego Maja 14, w budynku należącym do Gminy Miasta Torunia.

§  4

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy – Delegatura w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2 w zakresie:

 1. przestrzegania statutu przedszkola,
 2. realizacji podstawy programowej,
 3. zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
 4. przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach,
 5. zapewniania dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 6. przebiegu awansu zawodowego nauczycieli oraz kontroli powoływania i przeprowadzania Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych.

§  5

Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

§  6

1. Nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu: "KATARZYNKA" Przedszkole Niepubliczne, 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3-ego Maja 14.
2. Nazwa w pełnym brzmieniu używana jest na pieczęciach.
3. Na rachunkach i innych dokumentach, na których oprócz nazwy konieczne jest podanie numeru NIP, nazwiska prowadzącej dopuszcza się użycie skrótowej nazwy:  Przedszkole "KATARZYNKA".

ROZDZIAŁ  II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§  7

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:

 1. wspomaganiu i ukierunkowaniu dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,
 2. udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 3. umożliwianiu dzieciom podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 4. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 5. zapewnianiu opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 6. współdziałaniu z rodziną poprzez pomaganie jej w wychowaniu dzieci i osiąganiu przez nie gotowości szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 4. rozwijanie wrażliwości moralnej,
 5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym, duchowym i technicznym,
 6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworząc warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§  8

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i  psychicznym,
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p – poż.,
 4. współpracuje z poradnia psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału, przyjętych dodatkowo zadań bądź możliwości organizacyjnych i kadrowych przedszkola.

ROZDZIAŁ  III

ORGANY  PRZEDSZKOLA  I  ICH  ZADANIA

§  9

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna.

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem  zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.

§  10

Dyrektor przedszkola niepublicznego wykonuje w szczególności następujące zadania:

1. Zapewnia warunki do realizacji procesu  opiekuńczo wychowawczo dydaktycznego uwzględniające przestrzeganie praw dziecka.
2. Obserwuje pracę pedagogiczną głównie w zakresie obszarów:

 1. bezpieczeństwa dziecka,
 2. znajomości wychowanków i postępów w ich rozwoju,
 3. realizacji zadań z planu rocznego,
 4. współpracy z rodzicami i środowiskiem.

3. Stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków poprzez aktywne działania prozdrowotne.
4. Dokonuje oceny pracy nauczyciela na jego wniosek.
5. Powołuje i przewodniczy Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
6. Dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczycielom odbyłym taki staż.
7. Nauczycielom odbywającym staż zapewnia jego prawidłowy przebieg.
8. Zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz o efektach prowadzonych przez nauczyciela zajęć.
9. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka o spełnieniu przez niego rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego.
10. Zapewnia warunki dzieciom 6 letnim, odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne, w celu osiągnięcia przez nich gotowości szkolnej.
11. Współpracuje z Radą Pedagogiczną jako organem działającym w przedszkolu.
12. Przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej.
13. Zatrudnia, zwalnia, nagradza i udziela kar nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola.
14. Zapewnia pracownikom warunki pracy zgodnie z przepisami KP i BHP.
15. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu zgodnie z odrębnymi przepisami.

§  11

1. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin ustalony przez siebie, zgodny z postanowieniami statutu.
2. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z bieżącą działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą placówki.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 1. dyrektor przedszkola
 2. wszyscy etatowi nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone z inicjatywy i za zgodą jej przewodniczącego.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

 1. przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego,
 2. na koniec pierwszego półrocza każdego roku szkolnego, w ramach podsumowania pracy przedszkola za w/w okres
 3. na zakończenie każdego roku szkolnego,
 4. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. w miarę bieżących potrzeb.

§  12

Cele, zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej.
1. Rada Pedagogiczna jest organem przedszkolnym mającym na celu:

 1. dbanie o jakość placówki poprzez tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej przedszkola, współdecydowanie o kierunku rozwoju,
 2. wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o rozwoju dziecka

2. Do podstawowych zadań Rady pedagogicznej należy:

 1. planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej, jej analizowanie, ocenianie, wnioskowanie,
 2. ustalenie w drodze uchwały zestawu programów wychowania przedszkolnego,
 3. analizowanie i ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola,
 4. planowanie o organizowanie współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci,
 5. przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
 6. organizowanie wewnętrznego doskonalenia przedszkolnego.

3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. opracowanie i zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 2. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie realizacji tej pracy,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z organizacją placówki i planem zawodowym nauczycieli odbywających staż,
 4. przygotowanie i uchwalenie projektu statutu przedszkola oraz jego zmian,
 5. podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
 6. Opracowanie planu współpracy z rodzicami (opiekunami) wychowanków.

4. Rada opiniuje:

 1. tygodniowy rozkład zajęć,
 2. rozkład dnia,
 3. regulaminy wewnętrzne przedszkola.

5. Rada wnioskuje w sprawach:

 1. doskonalenia i organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
 2. określenia ramowego rozkładu dnia.

§  13

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.

§  14

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane

ROZDIAŁ  IV

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA OPRAZ ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

§  15

1. Organy Przedszkola swobodnie działają, współdziałają ze sobą i podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji.
2. Pomiędzy organami przedszkola winna być zachowana bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
3. Sposób rozwiązywania sporów:

 1. spory rozstrzygane są na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron,
 2. spory po przedstawieniu sprzecznych stanowisk przez zainteresowane strony rozstrzyga dyrektor lub rada pedagogiczna,
 3. spory pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ właściwy do rozstrzygnięcia kwestii spornych w zależności od kompetencji.

4. Ustala się także procedurę rozstrzygania skarg rodziców (opiekunów) dotyczących spraw innych niż organizacyjna strona funkcjonowania przedszkola. Ma ona następujący przebieg:

 1. podjęcie starań rozwiązania problemu wewnątrz grupy;
 2. powiadomienie osoby prowadzącej przedszkole;
 3. ustalenie procedury postępowania wspólnie z zainteresowanymi rodzicami (opiekunami);
 4. przedstawienie problemu członkom Rady Pedagogicznej i sporządzenie notatki służbowej;
 5. powiadomienie organu nadzoru pedagogicznego o niemożności rozwiązania problemu.

ROZDZIAŁ  V

ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA

§  16

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Przedszkole organizuje pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w drodze uchwały programy wychowania przedszkolnego, wybrane z listy programów dopuszczonych przez MEN do użytku przedszkolnego.
3. Liczba dzieci w oddziałach wynosi – do 30 (2,4m kw. na 1 dziecko).
4. Szczegółową organizację pracy w zakresie wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.
5. Arkusz organizacji przedszkola uwzględnia:

 1. liczbę dzieci,
 2. liczbę oddziałów,
 3. liczbę pracowników,
 4. czas zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

6. W miarę możliwości, dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej oddziałem przedszkolnym, przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola (od 2,5 do 6 lat) opiekują się przydzieleni mu nauczyciele.
7. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia wynosi 11 godzin (od 600 do 1700) przy całodziennej działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.
8. W zależności od potrzeb środowiska, czas pracy  przedszkola w ciągu dnia może zostać wydłużony.
9. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia, z zachowaniem przerwy letniej, trwającej cały miesiąc kalendarzowy (lipiec lub sierpień), podczas której rodzice zapewniają opiekę dzieciom we własnym zakresie.
10. W zależności od potrzeb środowiska przerwa letnia może być skrócona lub wydłużona.
11. W okresie wakacyjnym i ferii szkolnych, przy zmniejszonej liczbie dzieci w przedszkolu dopuszcza się zmniejszenie ilości grup.
12. W okresie ferii szkolnych, w ramach pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej placówka organizuje dzieciom formy rekreacyjno – wypoczynkowe.
13. Czas trwania zajęć - godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
14. W przedszkolu zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem metodycznym i pedagogicznym do prowadzenia zajęć dodatkowych, a w szczególności: zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, tańca towarzyskiego, zajęcia rewalidacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynoszą:

 1. dla dzieci w wieku 2,5 – 4 lat – od 15 do 20 minut,
 2. dla dzieci w wieku 5 – 6 lat – od 25 do 30 minut

15. W czasie trwania zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć.
16. Organizację pracy przedszkola określa również ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola przy współudziale rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
17. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
18. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu   przedszkolnego, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
19. W czasie zajęć, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola nadzór i opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele, pomoc nauczyciela, rodzic(e) w stosunku: jedna osoba dorosła na 12 dzieci.
20. Każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola nauczyciel powinien odnotować w "Zeszycie wyjść" znajdującym się w wyznaczonym miejscu w dziecięcej szatni.

§  17

1. W przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców.
2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne.
3. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§  18

W przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

§  19

W przedszkolu przyjęte są procedury związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka z przedszkola.

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 600  przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali. Analogicznie – sami odbierają dziecko (do godz. 1700) bezpośrednio z sali.

2. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby przez nich upoważnione, mające ukończone co najmniej 13 rok życia.  Pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola.

3. W sytuacji, gdy po odebranie dziecka z przedszkola zgłosi się osoba, która nie ukończyła 13 roku życia, np. niewiele starsze rodzeństwo, nauczyciel ma wówczas prawo nie zgodzić się na wydanie dziecka nieupoważnionej osobie. W przypadku braku zgody na wydanie dziecka ze strony nauczyciela zobowiązany on jest do powiadomienia rodziców o zaistniałej sytuacji. Wówczas nauczyciel sugeruje następujące rozwiązania:

 1. sam doprowadzi dziecko do miejsca zamieszkania po skończonej pracy, pod warunkiem, że o wyznaczonej godzinie w domu będzie osoba upoważniona do sprawowania opieki nad dzieckiem,
 2. rodzic zapewni odbiór dziecka przez upoważnioną osobę w ustalonym z nauczycielem czasie,
 3. osoba upoważniona do sprawowania opieki nad dzieckiem odbierze je z miejsca czasowego przebywania jakie wskaże nauczyciel.

4. W przypadku niewyjaśnionej sytuacji co do prawnego sprawowania opieki nad dzieckiem przez jednego z rodziców, tzn. braku sądowego orzeczenia o ograniczeniu praw rodzicielskich nie można zabronić odbioru dziecka z przedszkola żadnemu z rodziców.
5. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
6. Niedopuszczalne jest oddawanie dziecka pod opiekę rodziców bądź osoby upoważnionej będącej pod wpływem alkoholu.
7. W przypadku, gdy po dziecko przyjdzie rodzic w stanie nietrzeźwym informujemy go o konieczności odebrania dziecka przez drugiego rodzica lub inną osobę do tego upoważnioną.
8. Jeżeli rodzic zachowuje się agresywnie lub po dziecko nie przychodzi inna upoważniona osoba o zaistniałej sytuacji należy poinformować dyrektora przedszkola.
9. W przypadku, gdy wyżej opisana sytuacja nie pozwala na rzeczowe rozwiązanie problemu, nauczyciel może zastosować niżej opisane środki:

 1. sprawować w dalszym ciągu opiekę nad dzieckiem. W takim przypadku należy w widocznym miejscu, np., na drzwiach wejściowych przedszkola wywiesić informację o miejscu przebywania dziecka. Należy też podać numer telefonu kontaktowego w w/w sprawie.
 2. wezwać policję.

10. Procedury opisane w pkt 7, lit. a i b stosuje się również w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola po godzinach jego urzędowania i braku kontaktu i porozumienia z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
11. O sposobie rekompensaty dla nauczyciela zajmującego się dzieckiem po godzinach pracy decyduje dyrektor.

§  20

1. Przedszkole prowadzi dokumentację w zakresie działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej:

 1. arkusz organizacyjny,
 2. plan pracy przedszkola,
 3. miesięczne plany pracy tworzone dla poszczególnych oddziałów,
 4. dzienniki zajęć,
 5. arkusze obserwacji dzieci,
 6. protokólarz rad pedagogicznych,
 7. książka inspekcji sanitarnej,
 8. książka kontroli i sprawozdań powizytacyjnych.

2. Dodatkowo, z początkiem każdego nowego roku szkolnego nauczyciele w  poszczególnych grupach gromadzą i przechowują pisemne oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka, zaświadczenia (wskazania i przeciwwskazania) lekarskie.

§  21

1. Przedszkole prowadzi dokumentację w zakresie działalności administracyjno – gospodarczej i finansowej:

 1. podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 2. umowy z rodzicami,
 3. akta osobowe pracowników przedszkola.

§  22

1. Formami współpracy przedszkola z rodzicami są:

 1. zebrania ogólne,
 2. zebrania grupowe,
 3. konsultacje indywidualne z dyrektorem, nauczycielami,
 4. kącik dla rodziców,
 5. zajęcia otwarte,
 6. konsultacje z pedagogiem czy psychologiem wg potrzeb,
 7. dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców
 8. uroczystości przedszkolne i imprezy.

2. Zebrania ogólne i grupowe są protokołowane.
3. Konsultacje indywidualne winny być odnotowywane w „Terminarzu spotkań indywidualnych”. „Terminarz...” może mieć formę zeszytu i  bbgpowinien zawierać następujące dane: datę rozmowy, temat jakiego dotyczyła, podpis nauczyciela i osoby, której nauczyciel udzielał informacji.

ROZDZIAŁ  VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§  23

Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zatrudniani są na zasadach określonych przez Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.

§  24

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami wychowania w przedszkolu, odpowiada za wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 1. planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jego realizację oraz jakość pracy;
 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 3. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 4. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 5. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;
 6. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 7. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 8. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 9. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości i akceptacji zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym, oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 10. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dyrektora placówki niepublicznej;
 11. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 12. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 13. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;
 14. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki;
 15. znajomość przepisów prawa oświatowego: głównie Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, rozporządzeń w sprawie bezpieczeństwa i higieny w przedszkolach niepublicznych.

§  25

1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 3. włączenie ich w działalność przedszkola,
 4. osiągnięcie przez dziecko 6 – letnie gotowości szkolnej.

§  26

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.
2. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania w przedszkolu z wykazu MEN, opracowania własnego lub zmodyfikowania programu z listy MEN.
3. Nauczyciel ma prawo uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

§  27

1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

 1. wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków przedszkola, dotyczących higieny osobistej, karmienia i dokarmiania dzieci, ubierania i rozbierania,
 2. uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu,
 3. utrzymywanie w czystości szafek indywidualnych dzieci, mebli i zabawek oraz pomieszczeń wyznaczonych przez dyrektora,
 4. przygotowywanie akcesoriów do zajęć,
 5. czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci.

2. Do obowiązków kucharza należy:

 1. pobieranie produktów żywnościowych z magazynu,
 2. przygotowywanie posiłków w higienicznych warunkach, z uwzględnieniem ich walorów kalorycznych, smakowych, estetycznych,
 3. dbanie o jakość wydawanych posiłków, między innymi pod względem ich temperatury,
 4. przygotowywanie posiłków dla dzieci z dietami eliminacyjnymi wg indywidualnych jadłospisów,
 5. porcjowanie posiłków przeznaczonych dla dzieci i personelu,
 6. zabezpieczenie pobranych z magazynu gotowych produktów przed zepsuciem,
 7. przestrzeganie, by produkty pobrane z magazynu były w danym dniu zużyte,
 8. ścisła współpraca z dyrektorem, pomocą kuchenną oraz woźnymi przedszkola i dopilnowanie by w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione.

3. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 1. pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków w różnych porach dnia,
 2. pomoc kucharce w przynoszeniu produktów z magazynu,
 3. w razie nieobecności kucharki samodzielne przygotowanie posiłków,
 4. utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych.

4. Do obowiązków woźnej należy:

 1. sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń,
 2. mycie naczyń i systematyczne wyparzanie,
 3. bezpieczne i estetyczne podawanie posiłków dzieciom,
 4. pomoc przy dokarmianiu dzieci,
 5. pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
 6. rozkładanie i składanie leżaków.

5. Do obowiązków pracownika gospodarczego należy:

 1. dbanie o ogród i plac zabaw dla dzieci,
 2. wykonywanie napraw i prac konserwatorskich,
 3. odśnieżanie i posypywanie piaskiem drogi do przedszkola w okresie zimowym.

§  28

Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zobowiązani są do wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy.

§  29

Szczegółowe zakresy czynności, ob. Związków i odpowiedzialności pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych określa dyrektor przedszkola.

§ 30

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych określa dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§  31

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z jego rozwojem psychofizycznym,
 2. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 4. poszanowania godności osobistej,
 5. opieki i ochrony,
 6. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 7. akceptacji jego osoby,
 8. wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi,
 9. pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego JA,
 10. pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków.

4. Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem – rodzicem – nauczycielem i obejmują:

 1. kulturę osobistą,
 2. poszanowanie wytworów pracy rówieśników,
 3. pomaganie słabszym kolegom,
 4. przestrzeganie ustalonych w grupie zasad i form współżycia,
 5. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
 6. respektowanie poleceń dorosłych w szczególności kiedy służą one ogólnemu dobru i bezpieczeństwu dzieci,
 7. obowiązek dziecka 6 – letniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§  32

1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 3. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę przez nich pisemnie upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
 6. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i  chorobach zakaźnych,
 7. współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju,
 8. przestrzeganie zasad zawartych w Umowie,
 9. przestrzeganie zasad organizacji przedszkola,
 10. zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dziecku podlegającemu obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu do szkoły.

2. Rodzice mają prawo do:

 1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat swojego dziecka,
 2. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 3. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

ROZDZIAŁ IX

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLACÓWKI

§  33

1. Źródłami finansującymi działanie przedszkola są:

 1. opłaty miesięczne rodziców tzw. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu,
 2. dotacje z budżetu Gminy Miasta Torunia oraz Zarząd Miasta Torunia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. opłaty z tytułu wynajmowanych pomieszczeń.

ROZDZIAŁ X

ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANKÓW

§  34

Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie Umowy zawartej pomiędzy rodzicem a dyrektorem przedszkola.

§  35

1. Zapisy dzieci do przedszkola dokonywane są w miesiącu lutym wg kolejności zgłoszeń do danej grupy wiekowej.
2. Kwalifikacja dzieci na nowy rok odbywa się przez cały rok szkolny.
3. Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje dyrektor.

§  36

1.    Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku, gdy:

 1. rodzic nie zgłosi rezygnacji z usług przedszkola przez okres dwóch tygodni. Sytuacja ta dotyczy dziecka zapisanego do przedszkola po raz pierwszy.
 2. rodzic nie zgłosi i nie usprawiedliwi dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu - trwającej przez okres jednego miesiąca. Sytuacja ta dotyczy dziecka wcześniej uczęszczającego do przedszkola,
 3. rodzice (prawni opiekunowie) zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,
 4. rodzice (prawni opiekunowie) nie wywiązują się z terminowego regulowania obowiązujących w przedszkolu opłat i postanowień określonych w Umowie,
 5. zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,
 6. nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami (prawnymi opiekunami) w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
 7. rodzice (prawni opiekunowie) nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu,
 8. zgłosili wniosek o skreślenie dziecka z listy chodzących do przedszkola.

2. Informację o skreśleniu dziecka z listy chodzących do przedszkola przesyła się rodzicom (prawnym opiekunom) drogą pisemną.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  37

1. Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.
2. Prowadzenie na terenie przedszkola działalności niestatutowej wymaga zgody dyrektora.
3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.
4. Zmiany w statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

§  38

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. poinformowanie o zapisach statutu rodziców podczas zebrań,
 2. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola pracownikom i rodzicom.

§  39

Niniejszy statut anuluje statut z dnia 1 września 2004r.

§  40

Jednolity tekst Statutu Przedszkola Niepublicznego "KATARZYNKA" wchodzi w życie z dniem  uchwalenia.

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10